• Tezli Yüksek Lisans Programında alınması gereken kredili ders sayısı 7'dir. Öğrenci buna ek olarak kredisiz 'Prothesis Seminar' dersini vermek ve bir tez çalışması yapmak zorundadır. Dolayısıyla programın ders yükü 7 + 1'dir.

Derslerin tamamlanma süresi (Prothesis Seminar dahil) en çok 4 yarıyıldır. Ancak öğrenci 2. ya da 3. yarıyıl sonunda derslerini tamamlamak üzere yönlendirilir. Kredili dersleri ve Prothesis Seminar dersini başarıyla bitiren ancak tez çalışmasını 4'üncü yarıyıl sonuna kadar tamamlayamamış olan öğrenciye tezini jüri önünde savunması için iki yarıyıl ek süre verilir.

ADM 5302 – Research Methods in Political Science dersini almak zorunludur. Öğrenciler bu dersi Sonbahar veya Bahar dönemlerinde alabilmektedir.

• Öğrenci yüksek lisans programında, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla ve 3 veya 4 kodlu olmak üzere en fazla 1 (bir) lisans dersi alabilir. Bu ders, öğrencinin ders yüküne ve yüksek lisans kredisine sayılabilir.

• Öğrenci ders yükünden sayılmak üzere diğer sosyal bilimler yüksek lisans programlarından en çok 2 (iki) ders alabilir. Bu derslerden sadece 1'i (biri) diğer üniversitelerin yüksek lisans programlarından, Anabilim Dalı önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile alınabilir. Öğrencinin bölüm dışı bir Yüksek Lisans programından 3. (üçüncü) dersi alabilmesi, öğrencinin akademik çalışmaları bakımından özel bir durum söz konusu ise, Yüksek Lisans Program Koordinatörü ve Ana Bilim Dalı Başkanlığı onayı ile mümkün olabilir.

• Erasmus değişim programı kapsamında yurtdışında bir üniversitede yüksek lisans dersi alan öğrencinin bu dersi, dersi almış olduğu yüksek lisans programında almış olduğu notun aynı programda en az "geçer"/ "satisfactory" not olarak kabul edilmesi ve ODTÜ sisteminde en az "CC" notuna karşılık gelmesi durumunda, ders yükünden düşülebilir.

• Öğrencinin bölüm yüksek lisans programı dışında başka bir bölümün yüksek lisans programına kayıtlı olması durumunda, diğer yüksek lisans programının ders yükünden düşülecek bir ders bölüm dışı seçmeli ders olarak bölüm yüksek lisans programına saydırılamaz.

• Anabilim dalı tarafından belirlenen 7+1 ders yükünü tamamlayan öğrenci fazla ders alabilir. Bu dersler genel not ortalamasına katılmaz, ancak not çizelgesinde belirtilir.

II. Dönem kayıtlarından önce bir tez danışmanı ataması yapılması zorunludur. Bu nedenle, II. Dönem kayıtlarına ADM5599 Master's Thesis (tez danışmanın 'section' numarası ile) ve tez danışmanının 8 kodlu Special Studies dersi eklenmelidir. Aynı dersler müteakip dönemlerde de eklenmelidir.

Dönem izni ("kayıt dondurma") almak için önce ders kaydı yapılması ve danışman onayı alınması gereklidir.

 

Not: Lisansüstü eğitim süreçlerinin çeşitli aşamalarında takip edilecek süreçlere dair ayrıntılı bilgilendirme "ODTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği"nde yer almaktadır. "Sosyal Bilimler Enstitüsü Uygulama Esasları" metni de ilgili birçok noktayı aydınlatıcı niteliktedir. Her iki metne de https://sbe.metu.edu.tr/tr/mevzuat adresinden erişilebilirsiniz.


Last Updated:
28/02/2023 - 12:21